20.04.18

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                      19. aprill 2018 a. nr 1-2/6

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 24. aprillil 2018 kell 17.00 Melliste Algkool-Lasteaia vabaaja- ja koosolekuruumis.

Arutlusele tulevad küsimused:

1)  Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

2)  Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

3)  Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

4)  Melliste Algkool-Lasteaia põhimäärus

5)  Kastre valla ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine
Seletuskiriinvesteeringute tabel, Kurepalu RKA, 
Terviseameti kooskõlastus, KKA kooskõlastus.

6) Veeseadusest tulenevate ja hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

7)  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine Haaslava külas aadressiga Jõe kergliiklustee L1

8)  Karja tee ja Terikeste tee teenindusmaa munitsipaalomandisse andmise ettepanek

9)  Valla valimiskomisjoni moodustamine

10)  Mäksa Vallavolikogu 24.06.2014 määruse nr 15 „Huvitegevuse toetuse määramise kord" kehtetuks tunnistamine

11)  Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja   riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

12)  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

13)  Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

14)  Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

15)  Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

16)  Matusetoetuse maksmise korra muutmine

17)  Loa andmine Pedaja Mahetalu OÜ-le maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjade omandamiseks

18)  Leader-projektitoetuse projekti „Melliste loodus- ja liikumisrada" sildfinantseeringu tagamine

       

Mati Möller

Volikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA